Polityka Prywatności

Prosimy o zapoznanie się

Informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma COMP Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, 39-300, przy ul. Wojska Polskiego 3, tel. 17 7881810, adres e-mail: compsoft@compsoft.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

3. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz.U. z 2017r., poz.894).

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana aplikacja nie będzie brana pod uwagę w przeprowadzanym procesie rekrutacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba, że Pani/Pan wyraża zgodę na pozostawienie swojej aplikacji do celów przyszłych rekrutacji wówczas prosimy o zamieszczenie w swojej aplikacji Oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę COMP Soft Sp. z o.o. do celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 m-cy od dnia złożenia niniejszej aplikacji.”