MAAT Analizy Wielowymiarowe

Finanse

Moduł MAAT Analizy Wielowymiarowe dostarcza informacji analitycznej i syntetycznej dla kadry zarządczej, dotyczącej wszystkich istotnych procesów zachodzących w firmie. Analizy wielowymiarowe, opierając się na rozwiązaniach OLAP, prezentują w przejrzysty i elastyczny sposób informację o sprzedaży, finansach, rozliczeniu produkcji oraz rozrachunkach. 

Analizy Wielowymiarowe to autorskie rozwiązanie w pełni zintegrowane z systemem MAAT. Umożliwia tworzenie przekrojowych analiz z wielu obszarów systemu.

Całość oparta jest na zasadzie działania kostki OLAP, gdzie możemy w prosty sposób tworzyć dowolne jej układy. Moduł umożliwia również drążenie danych na wygenerowanych wykresach bez wcześniejszego przeładowania samej analizy. Użytkownik posiada możliwość doczytywania dodatkowych danych za pomocą wcześniej przygotowanych tablic w EXCELU. Oprócz tego istnieje możliwość eksportu danych w formie tabeli przestawnej.

Analizy prezentowane są w sposób tabelaryczny z zastosowaniem mechanizmu drill-down. Takie rozwiązanie pozwala na analizę informacji syntetycznej i analitycznej jednocześnie. Z analiz kontekstowo można dotrzeć do dokumentu źródłowego.

Każdy użytkownik w dowolnej chwili może interaktywnie zmieniać zakres przeglądanej informacji, oraz wskazać, jakie wymiary chce analizować i w jakiej kolejności. Każda analiza może być wyeksportowana w postaci tabeli przestawnej do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Daje to ogromne możliwości przekazywania raportów dla kadry zarządczej bez konieczności udostępniania interfejsu sytemu. Każdy, kto dostanie taką analizę może ją przetwarzać w trybie offline bez konieczności łączności z systemem.

Analizy mogą być również prezentowane w formie standardowych raportów przesyłanych na drukarkę. Układ informacji na tych raportach jest w pełni definiowalny przez użytkownika.

Moduł MAAT Analizy Wielowymiarowe stanowi doskonałe narzędzie do generowania własnych raportów bez konieczności udziału konsultantów. Każdy użytkownik po krótkim przeszkoleniu, może samodzielnie definiować raporty na potrzeby firmy.

Mechanizm tworzenia analiz składa się z dwóch etapów:

 • definiowania źródła, poprzez wyspecyfikowanie wymiarów i wartości pobieranych wprost z danych ewidencyjnych lub wyliczanych na podstawie zdefiniowanych formuł,
 • konfiguracji analizy poprzez wybranie wymiarów i wartości ze źródła.

Wybrane funkcje modułu MAAT Analizy Wielowymiarowe:

 • tworzenie dowolnej liczby analiz w oparciu o zdefiniowane w systemie źródła danych,
 • możliwość grupowania analiz wg zakresu funkcjonalnego z podziałem na analizy finansowe, sprzedaży, rozliczenia produkcji itp.,
 • dynamiczna zmiana układu wymiarów na ekranie, wydruku i w tabeli przestawnej arkusza, z możliwością zapamiętania ustawień,
 • funkcja kopiowania analiz między sobą pozwalająca na szybką adaptację istniejącej analizy pod nowe potrzeby,
 • eksportowanie każdej analizy do tabeli przestawnej
 • możliwość stosowania analiz bezpośrednio bazujących na danych bieżących, jak również
 • stosowania analiz pośrednich bazujących na danych skumulowanych, pomagających tworzyć szybkie analizy dużego zakresu danych,
 • zarządzanie uprawnieniami do tworzenia i korzystania z analiz,
 • pełne powiązanie z wszystkimi modułami systemu

Moduł MAAT Analizy Wielowymiarowe posiada standardowo wbudowane analizy z zakresu finansów, sprzedaży, magazynów i produkcji.

Analizy Finansowe:

 • obrotówka w dowolnym układzie analityk,
 • analiza kosztów TKW,
 • analiza rozrachunków,
 • analizy księgowe.

Analizy Sprzedażowe:

 • sprzedaż wg okresów,
 • sprzedaż wg kontrahentów,
 • sprzedaż wg asortymentu.

Analizy Magazynowe:

 • obroty magazynowe,
 • stany magazynowe.

Analizy Produkcyjne

 • analiza kosztów TKW.