MAAT Finanse

Finanse

Moduł MAAT Finanse wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności z możliwością pracy w wielu firmach i oddziałach jednocześnie. Zadaniem modułu jest obsługa procesów rachunkowości finansowej zachodzących w firmie. W module tym znajdują odzwierciedlenie finansowe zdarzenia – operacje gospodarcze występujące w firmie.

Aplikacja jest zgodna z ustawą o rachunkowości, dzięki projektowi wykonanemu przez polskich analityków, programistów i konsultantów z dziedziny rachunkowości oraz prawa gospodarczego.

System umożliwia terminowe wprowadzanie dokumentów źródłowych do dowolnego otwartego okresu sprawozdawczego. Oznacza to, że bez zamykania miesiąca bieżącego można już wprowadzać dane miesiąca następnego – co zwiększa aktualność posiadanej informacji. Dokumenty można grupować w osobnych rejestrach, których wyróżnikiem są indywidualnie utworzone przez użytkownika symbole.

Wprowadzane dane podlegają kontroli w myśl przepisów o rachunkowości dotyczącej bilansowania: operacji gospodarczych, rejestrów i kręgu kosztów. Krąg kosztów dostosowany jest do indywidualnego planu kont. Wprowadzony dowód można dowolnie modyfikować do momentu, aż zostanie zarejestrowany w dzienniku i zaksięgowany.

Podstawą pracy modułu MAAT Finanse jest plan kont, który Użytkownik może dopasować do swoich potrzeb. Długość syntetyki i analityki jest definiowalna, długość analityk może by dowolna dla każdego konta. Konta rozrachunkowe kontrahentów i pracowników są rozszerzane automatycznie. System daje możliwość równoległej pracy w obrębie kilku okresów sprawozdawczych, przy czym okres sprawozdawczy jest definiowalny zarówno pod względem długości, jak i umiejscowienia w ciągu roku kalendarzowego.

Moduł MAAT Finanse daje możliwość przygotowania schematów księgowych umożliwiających automatyczne tworzenie dowodów księgowych na podstawie dokumentów zarejestrowanych w innych modułach systemu np. na podstawie faktur sprzedaży lub dowodów magazynowych z modułu LOGISTYKA. Mechanizm ten rozpoznaje cechy księgowanych dokumentów i ich elementów, np. stawki VAT, wartość netto, brutto, magazyn, wartość towaru w cenie zakupu itd.

Rzeczywisty obraz rozrachunków w czasie możliwy jest poprzez pokazanie wszystkich faktur zarejestrowanych w innych modułach Systemu, nawet wtedy gdy nie zostały one jeszcze zadekretowane na odpowiednie konta, ułatwia to również wystawianie poleceń przelewu dla naszych dostawców.

System MAAT umożliwia również obsługę kasy w czasie rzeczywistym. W systemie można obsługiwać wiele stanowisk kasowych. Podczas rejestracji dokumentów zapłat (KP, KW) istnieje możliwość sprawdzania stanu rozrachunków kontrahentów oraz powiązanie zapłat z nierozliczonymi fakturami kontrahenta System MAAT daje możliwość przeglądania obrotów i sald kont nawet przed ostatecznym przeniesieniem dowodów księgowych do dziennika. Fakt, że można analizować obroty i salda na podstawie dokumentów już wprowadzonych do systemu ułatwia przeprowadzanie analiz przychodów i kosztów w trakcie trwania okresu sprawozdawczego. Wbudowana funkcja zczytywania wyciągów bankowych dostarczanych w postaci elektronicznej znacząco skraca czas wykonywania tej operacji przez służby finansowe w sposób tradycyjny, ręczny. W systemie dostępnych jest szereg raportów, począwszy od wydruku planu kont czy kartoteki kontrahentów, poprzez zestawienia dowodów księgowych, rejestrów VAT, rozdzielników zestawienia sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych.

 

Wybrane funkcje modułu MAAT Finanse:

 • budowa planu kont za pomocą struktur słownikowych,
 • możliwość utrzymywania archiwalnych struktur planu kont,
 • budowanie planów kont pod przyszłe lata,
 • zmiana stanu dla konta księgowego
 • wykorzystywana przy zamykaniu grupy kont lub konkretnego konta księgowego,
 • wprowadzenie i aktualizacja bilansu otwarcia w dowolnym momencie roku,
 • możliwość księgowania na kilka okresów sprawozdawczych otwartych równocześnie,
 • rejestracja dokumentów księgowych z pełną kontrolą bilansowania się danych,
 • automatyczne tworzenie dowodów księgowych z rejestrów księgowych VAT,
 • automatyczne, pojedyncze i zbiorcze dekretowanie dokumentów wystawionych w systemie,
 • możliwość importowania danych z systemów obcych,
 • bieżąca ewidencja obrotów i sald dla kont analitycznych oraz kont syntetycznych,
 • obroty i salda za dany miesiąc, narastająco od początku roku obrotowego z bilansem otwarcia lub bez bilansu otwarcia,
 • obroty i salda dla kont bilansowych, pozabilansowych oraz w walucie obcej,
 • automatyczne i ręczne rozrachunki z możliwością modyfikacji połączenia i wprowadzenia kwoty częściowej rozliczenia,
 • automatyczne księgowanie różnic kursowych, odsetkowych,
 • możliwość naliczenia noty odsetkowej z użyciem wielu tabel,
 • możliwość naliczeń not symulujących dla należności i zobowiązań niezapłaconych,
 • prowadzenie kontroli rozrachunków na kontrahentów i pracowników nierozliczonych i przeterminowanych,
 • zestawienie należności i zobowiązań na wybrany dzień z podsumowaniem w wybranych przedziałach czasowych,
 • tworzenie ręczne i automatyczne przelewów bankowych, wynikających z aktualnego stanu rozrachunków,
 • możliwość tworzenia przelewów zbiorczych,
 • automatyczne księgowanie przelewów bankowych,
 • tworzenie własnych wzorów sprawozdań wyliczanych na podstawie wyrażeń definiowanych przez użytkownika,
 • tworzenie algorytmów rozliczania kosztów,
 • obsługa kas gotówkowych,
 • możliwość utworzenia interfejsu do eksploatowanego w firmie systemu Home Bankingu,
 • pełna obsługa wielowalutowości.