MAAT Rozliczanie Energii i Ciepła

Produkcja

Moduł  MAAT  Rozliczanie Energii Cieplnej jest nowoczesnym autorskim rozwiązaniem  firmy COMP Soft,  które umożliwia rozliczanie sprzedaży i obsługę klientów przedsiębiorstwa dostarczającego energię cieplną. Głównym zadaniem modułu jest naliczanie i ewidencja opłat za zużytą energię cieplną oraz analiza informacji o zużyciu i rozliczaniu energii cieplnej.

Moduł Rozliczania Energii Cieplnej jest zintegrowany z innymi modułami systemu MAAT między innymi z modułem MAAT Sprzedaż i MAAT Finanse. Dzięki temu rozwiązaniu moduł jest bardzo funkcjonalny  i wpisuje się w kompleksowe rozwiązanie klasy ERP jakie daje system MAAT.

Na podstawie wyliczonych kosztów generowane są prognozy powiązane z fakturami zaliczkowymi oraz rozliczenia powiązane z fakturami końcowymi. Dzięki integracji z modułem MAAT Finanse, wygenerowane dokumenty sprzedaży mogą być księgowane w czasie rzeczywistym.

Moduł pozwala na generowanie prognoz w zadanym przedziale czasowym, dla którego tworzone są odrębne prognozy na każdy miesiąc. Do każdej prognozy powstaje faktura zaliczkowa. Wartość prognozy obliczana jest na podstawie zdefiniowanych parametrów węzła i lokalu.

Wartość generowanych prognoz może zostać pomniejszona o kwotę wynikającą z rozliczeń. Jeśli kwota pomniejszająca przekracza wartość prognozy miesięcznej, to powstała część jest odliczana od prognoz w kolejnych miesiącach.

W przypadku wyboru okresu rozliczeniowego, dla którego początek rozliczenia wypada w dniu innym niż ostatni dzień miesiąca, wartość prognozy w „niepełnym miesiącu” obliczana jest proporcjonalnie według liczonych dni, które obejmuje.

Generowanie rozliczeń odbywa się w zadanym przedziale czasowym, w którym system tworzy jedno rozliczenie na wybrany okres. Pozycje rozliczeń tworzone są w oparciu o parametry lokalu i węzła, do którego lokal jest przyporządkowany. Do każdego rozliczenia powstaje automatycznie faktura VAT o ile umowa powiązana z rozliczanym lokalem posiada zdefiniowanego kontrahenta.

Dzięki powiązaniu z modułem MAAT Finanse każda wpłata klienta jest automatycznie księgowana na konto klienta po imporcie wyciągu bankowego do systemu MAAT.

Podstawowe funkcje modułu:

 • definiowanie źródeł powstawania energii (np. kotłownie),
 • definiowanie węzłów służących do podziału energii odbieranej ze źródła na węzły budynków,
 • definiowanie węzłów bezpośrednio zasilających lokale odbiorcze,
 • rejestr lokalów odbiorczych (definiowanie węzłów końcowych, które odbierają energię
  z węzła budynku),
 • rejestr umów (rejestr umów kontrahentów wiążących lokale odbiorcze lub w przypadku dystrybutorów – węzły budynków kontrahentami systemu MAAT z uwzględnieniem okresu obowiązywania, rodzaju energii oraz sposobu i częstotliwości rozliczeń),
 • rejestr odczytów stanów liczników zainstalowanych w lokalach odbiorczych, węzłach budynków lub węzłach pośrednich,
 • rejestr liczników (historia instalacji licznika, parametry, legalizacje, generowanie protokołów kontrolnych),
 • generowanie i drukowania prognoz oraz faktur rozliczających wraz z dokumentem zapłaty (przelew lub wpłata w postaci książki wpłat),
 • import odczytów liczników,
 • zdalny odczyt liczników wyposażonych w moduł komunikacyjny,
 • automatyczny import wyciągów bankowych wpłat z przypisaniem do subkonta każdego klienta,
 • automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży w module MAAT Finanse,
 • rozliczanie zapłat, naliczanie odsetek i drukowanie wezwań do zapłaty w module MAAT Finanse,
 • automatyczny import wyciągów bankowych wpłat z przypisaniem do subkonta każdego klienta,
 • rozbudowany pakiet analiz i raportów dotyczący zużycia i sprzedaży energii cieplnej,
 • wspomaganie w zakresie wyliczania taryfy.