MAAT Gospodarka Magazynowa

Logistyka

Moduł MAAT Gospodarka Magazynowa jest przeznaczony do informatycznego wsparcia obszaru obsługi magazynów. Generuje i rejestruje dokumenty odzwierciedlające transakcje magazynowe oraz dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości i lokalizacji zapasów. Moduł pozwala na obsługę dowolnej liczby magazynów. Funkcje modułu można podzielić na podstawowe i zaawansowane.

Podstawowe funkcje pozwalają na rejestrowanie następujących zdarzeń gospodarczych:

 • przyjęcie,
 • wydanie,
 • przesunięcie,
 • korekty i zwroty,
 • inwentaryzacja,
 • przekwalifikowanie,
 • przeszacowanie

W grupie funkcji zaawansowanych należy wymienić:

 • etykietowanie opakowań z asortymentem,
 • pełna obsługa partii, metryk,
 • gospodarka opakowaniami zwrotnymi,
 • możliwość podziału magazynu na sektory.

Moduł MAAT Gospodarka Magazynowa jest całkowicie skalowalny do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia pełną kontrolę stanów bieżących. Udostępnia stany na dowolny dzień w przeszłości oraz historię obrotów asortymentu/partii z podziałem na poszczególne magazyny i dokumenty magazynowe.

Umożliwia wielowymiarową analizę według dowolnego stopnia szczegółowości. Pozwala na indywidualną konfigurację rodzajów dokumentów w magazynie oraz nadawanie uprawnień dla poszczególnych użytkownikówi/grup użytkowników. Pozwala także na różne sposoby budowania kluczy dokumentów. W procesie definiowania magazynu moduł daje możliwość wyboru metody wyceny oraz wskazania, jaki asortyment występuje w obrocie. Umożliwia także zmianę standardowych list dla dostawców i odbiorców tak, aby jak najlepiej odpowiadały indywidualnym potrzebom użytkownika. Ponad sto dodatkowych parametrów pozwala na szczegółowe skonfigurowanie magazynu w celu odwzorowania istniejących procesów biznesowych. Moduł posiada wspólną kartotekę kontrahentów (odbiorców, dostawców) oraz kartotekę asortymentową. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości zdefiniowanych pozycji asortymentowych.

Dla każdej pozycji asortymentowej można wprowadzić dodatkowe informacje:

 • strukturę etykiet, według której zostanie zbudowany indeks i której składowe mogą być wykorzystywane do wyszukiwania, przeliczania jednostek,
 • parametry specyficzne dla danych procesów, które mogą być później wykorzystywane na przykład w technologiach, przelicznikach,
  elementy grafiki i rysunki techniczne,
 • indeksy obce według języków oraz dla odbiorców i dostawców,
 • wprowadzenie tłumaczeń opisu asortymentu na inne języki,
 • dodatkowe struktury pozwalające na grupowanie indeksów,
 • zamienniki,
 • dodatkowe opcje (np partiowanie, metrykowanie).

Moduł dostarcza zaawansowane mechanizmy przeliczników. Utrzymywane są przeliczniki podstawowe oraz przeliczniki dynamiczne, pozwalające na przeliczanie jednostek poprzez wykorzystanie parametrów/etykiet indeksu, jak i parametrów partii. Pozwala to między innymi na przyjmowanie asortymentu w sztukach (co jest wygodne dla magazyniera) a wykazywanie zapasu w innych jednostkach z uwzględnieniem partii danego przyjęcia, kiedy waga jednostkowa wynika z parametrów partii.

Moduł MAAT Gospodarka Magazynowa umożliwia zdefiniowanie minimalnych i zalecanych stanów magazynowych. Dodatkowo określenie punktu odnowienia pozwala na informowanie użytkowników o potrzebie odnowienia zapasów. Zaawansowane analizy i zestawienia dostarczają pełnej informacji o stanach, obrotach, rozliczeniach w ramach dat, magazynów, sektorów, asortymentu, partii i metryk. W trakcie procesu produkcji istnieje możliwość wprowadzenia obsługi etykiet, co pozwala na przyspieszenie i zoptymalizowanie pracy magazynierów poprzez uproszczenie kompletacji i realizacji zamówień klientów.

Wybrane funkcje modułu MAAT Gospodarka:

 • definiowanie dowolnej ilości magazynów:
  • wybór wyceny rozchodów według metod: cena ewidencyjna, cena średnio ważona, LIFO, FIFO, data przydatności,
  • możliwość przypisania do magazynu pozycji asortymentowych,
  • możliwość definiowania dowolnych typów dokumentów w ramach magazynu,
  • kontrola uprawnień do typu dokumentu,
 • ponad sto parametrów sterujących pracą magazynu utrzymywanie dowolnej ilości pozycji asortymentowych spójnej z innymi modułami:
  • budowanie dowolnej struktury indeksu,
  • utrzymywanie zamienników,
  • możliwość przechowywania obiektów graficznych,
  • możliwość utrzymywania wielu informacji, dodatkowych w postaci etykiet/parametrów,
  • możliwość definiowania i obsługi złożeń asortymentowych (kompletów),
 • definiowanie dowolnych jednostek miary,
 • definiowanie przeliczników podstawowych/ dynamicznych dla wybranego asortymentu bądź wszystkich pozycji asortymentowych,
 • utrzymywanie cenników ewidencyjnych i cenników zakupu,
 • kartoteka kontrahentów spójna z innymi modułami,
 • utrzymywanie podmiotu nadrzędnego dla danego kontrahenta (odbiorca – płatnik),
 • rejestracja dokumentów magazynowych:
  • przyjęć, wydań, przesunięć, zwrotów, korekt,
  • przesunięć między sektorami,
 • możliwość rejestracji wielu informacji dodatkowych do nagłówka dokumentu i jego pozycji,
 • inwentaryzacja – różne sposoby generowania arkusza spisowego,
 • ręczna i automatyczna obsługa rozliczenia opakowań zwrotnych z kontrahentami,
 • zestawienie należności i zobowiązań na wybrany dzień z podsumowaniem w wybranych przedziałach czasowych,
 • tworzenie ręczne i automatyczne przelewów bankowych, wynikających z aktualnego stanu rozrachunków,
 • możliwość tworzenia przelewów zbiorczych,
 • automatyczne księgowanie przelewów bankowych,
 • tworzenie własnych wzorów sprawozdań wyliczanych na podstawie wyrażeń definiowanych przez użytkownika,
 • tworzenie algorytmów rozliczania kosztów,
 • obsługa kas gotówkowych,
 • możliwość utworzenia interfejsu do eksploatowanego w firmie systemu Home Bankingu,
 • pełna obsługa wielowalutowości.