MAAT Pracownicy

Finanse

Moduł MAAT Pracownicy spełnia wszystkie wymogi programu do obsługi działu kadrowo-płacowego.Przeznaczony jest dla firm zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program jest wysoce sparametryzowany, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb każdej firmy, a co za tym idzie pozwala na dostosowanie regulaminów wynagradzania i rozliczania czasu pracy zgodnie z regułami obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Moduł MAAT Pracownicy obejmuje ewidencję szeroko rozumianych danych osobowych i adresowych (np. dane o członkach rodziny, wykształceniu). W programie przechowywane są również informacje dotyczące umów, historii poprzedniego zatrudnienia, wynagrodzeniach czy danych o ubezpieczeniach ZUS. Program wyposażony jest w proste kreatory przyjęcia osoby i pracownika, które prowadzą użytkownika przez cały proces wprowadzania danych nowej osoby do systemu.

Moduł MAAT Pracownicy obsługuje umowy o pracę (godzinowe, akordowe, ryczałt miesięczny), umowy zlecenia, umowy o dzieło. Moduł pozwala drukować formularze PIT-11, PIT-4R, PIT-40 i inne. Każdy z wbudowanych do modułu algorytmów można w prosty sposób rozbudować o dodatkowe składniki kwotowe, oraz określić ich sposób wliczania do zasiłków, urlopu, funduszy ZUS itd. Wszystkie standardowe składniki płacowe posiadają wbudowany sposób ich wyliczenia (łącznie z zasiłkami chorobowymi, urlopami itd., funduszami ZUS, podatkami itd.). Moduł w pełni współpracuje z programem “Płatnik”, rozprowadzanym przez oddziały ZUS do rozliczeń zasiłków chorobowych i funduszy emerytalno-rentowych. Pozwala też na generowanie deklaracji zgłoszeniowych wszystkich typów, zarówno pracowników jak i pracodawcy. Posiada bardzo rozbudowany zbiór standardowych zestawień kadrowych i płacowych oraz możliwość definiowania i zapamiętywania własnych. Zakres tych zestawień można ograniczać przez określenie filtrów kadrowych i płacowych (osoby należące do konkretnych grup, posiadających dzieci w określonym wieku itd.) Moduł MAAT Pracownicy umożliwia automatyczne dekretowanie list płac i przysyłania już zadekretowanych dokumentów do systemów finansowych FK. Automatyczne księgowanie wymaga utworzenia odpowiedniego schematu księgowań. Dekretacja listy płac może odbywać się również ręcznie.

Moduł MAAT Pracownicy jest częścią systemu do zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki temu jest możliwa szybka integracja z modułem MAAT Finanse, co umożliwia szybkie księgowanie poszczególnych osób jak i dla całych grup pracowników. Moduł MAAT Pracownicy współpracuje z dowolnymi systemami RCP. Moduł posiada bogatą bibliotekę wzorców algorytmów, pozwalających bardzo szybko ułożyć algorytmy liczenia płac dla nowych grup i ich dalszą modyfikację. Każdy składnik może mieć wzór określony przez użytkownika albo może być wyliczany standardowo.

W moduł wbudowano standardową opcję pożyczek (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, pożyczki mieszkaniowe itd.), umożliwiającą drukowanie standardowych formularzy, kontrolę nad udzielanymi pożyczkami oraz przekazywanie danych o ratach pożyczki do list płac.

Zainstalowano opcję rozdzielnika kosztów, umożliwiającą zestawienie składników płacowych, według zawartych w słownikach miejsc powstawania kosztów oraz ich standardowe przypisanie do poszczególnych pracowników.

Moduł MAAT Pracownicy jest na bieżąco aktualizowany do zmieniających się przepisów prawa obowiązujących w jego zakresie.

Ważniejsze cechy modułu:

 • prowadzenie kartotek osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
 • możliwość zapisania kilkudziesięciu podstawowych informacji o każdym pracowniku, między innymi:
  • dane osobowe, małżonek, dzieci, adres,
  • wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data
  • zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy itp.),
  • dane deklaracji ZUS, zdjęcie, możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji charakteryzujących pracownika,
 • ewidencjonowanie ruchu pracowników w zakładzie (pracujących lub zwolnionych),
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej przebiegu pracy wewnątrz przedsiębiorstwa jak również historia zatrudnienia pracownika poza przedsiębiorstwem (zmiana stanowiska, zmiana angażu, przeszeregowania i itp),
 • rejestracja danych dotyczących obecności lub absencji pracownika, uwzględniając spóźnienia, wyjścia, rozliczenia urlopowe itp. na przestrzeni wielu lat;
 • obsługa umów zleceń i umów dzieło, łącznie z drukowaniem zawartych umów oraz dołączonych do nich rachunków,
 • w moduł wbudowano możliwość definiowania dowolnej ilości wzorców czasu pracy (nawet indywidualnych dla poszczególnych pracowników);
 • uzupełnieniem tego jest ewidencja absencji, z automatycznym wyliczaniem na ich podstawie zasiłków chorobowych, urlopów i innych świadczeń pracowniczych,
 • moduł posiada wbudowany system wzorców, co pozwala np. na przyporządkowanie tych samych sposobów liczenia wielu grupom płacowym i tworzenie list płac w oparciu o jednakowe algorytmy, umożliwiając wyliczanie i drukowanie dowolnej liczby list płac w miesiącu,
 • automatyczne lub ręczne zamykanie policzonych list płac, co zapewnia się w ten sposób wysoki poziom ochrony informacji i spójność danych zawartych w komputerze z wydrukowanymi listami płac,
 • pełna obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych, połączona z kilkudziesięcioma standardowymi zestawieniami kadrowo-płacowymi oraz możliwością zdefiniowania i zapisania własnych, program automatyczne nalicza składki wynagrodzeń w oparciu o ewidencję obecności i absencje oraz uwzględnia je w generowanych przez siebie deklaracjach do programu „Płatnik”, aktywowany na życzenie użytkownika system nadzoru zdarzeń przypomina użytkownikowi o kończących się umowach na okres próbny lub czas określony, o konieczności wykonania badań okresowych, kursach, kwalifikacjach itp. informacjach,
 • możliwość współpracy z czytnikami kart magnetycznych, w celu importowania ewidencji czasu pracy pracowników,
 • automatycznie generowana jest roczna kartoteka płacowa i zbiorówki płacowe, z możliwością
 • modyfikacji występujących na nich składników płacowych,
 • eksport danych do MS Office Word i Excel,
 • współpraca z urządzeniami RCP (Rejestracja Czasu Pracy). możliwość wprowadzania informacji (np. wniosków premiowych) poprzez portal www,
 • możliwość przesyłania informacji pracownikom (np. pasków płacowych) poprzez pocztę elektroniczną,
 • możliwość emisji formularzy PIT w formie elektronicznej,
 • automatyczne wyznaczanie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych, pracy w godzinach nocnych, dniach wolnych, świętach,
 • kontrola poprawności zaplanowanego czasu pracy (odpoczynek dobowy, tygodniowy, praca w kolejne niedziele itp.),
  obsługa i rozliczanie rezerw emerytalnych, rezerw na nagrody jubileuszowe.