MAAT Techniczne Przygotowanie Produkcji

Produkcja

Moduł MAAT Techniczne Przygotowanie Produkcji obejmuje procesy i zdarzenia, które zachodzą w obszarze technicznego przygotowania produkcji i mają na celu przygotowanie Działu Planistycznego i Wydziału Produkcyjnego do przyjęcia zamówienia i jego realizację. Moduł służy do przygotowania i modyfikowania danych konstrukcyjno – technologicznych. Informacje zarejestrowane w module mają bezpośrednie przełożenie na proces planowania i produkcji. Moduł wspiera wszystkie typy produkcji: produkcję jednostkową, produkcję seryjną i produkcję masową.

Moduł umożliwia gromadzenie danych związanych z konstrukcją i technologią produkcji wyrobów. Oprócz gromadzenia danych konstrukcyjno – technologicznych dotyczących konstrukcji i technologii wyrobów, opisujemy w nim również struktury produkcyjne, centra produkcyjne, wydziały, powiązania wydziałów z magazynami obsługującymi produkcję, oraz wprowadzamy inne dodatkowe informacje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pozostałych modułów powiązanych z produkcją..

Moduł pozwala na swobodne powiązanie składowych wyrobów z operacjami technologicznymi, czynnościami, stanowiskami produkcyjnymi i czasami potrzebnymi na wykonanie danej operacji. Dodatkowo swobodnie można przypisać do operacji potrzeby zasobów ludzkich, potrzeby narzędzi, pomocy warsztatowych i innych urządzeń wymaganych w procesie technologicznym.

Moduł posiada wbudowane funkcje, które pozwalają na wyliczenie planowanego Technicznego Kosztu Wytworzenia wyrobu. W module możemy zdefiniować dodatkowe narzuty kosztowe. Wynik przeprowadzonej planowanej kalkulacji kosztów może zostać wpisany do cennika TKW i posłużyć do wyceny pozycji przekazywanych z produkcji i na magazyn. Każdemu indeksowi można przyporządkować kilka alternatywnych struktur i technologii, tworząc w ten sposób jego wersje. Jest to szczególnie przydatne wszędzie tam gdzie występuje technologia wielowariantowa. Opracowanie nowych elementów struktury i technologii realizowane może być poprzez funkcje kopiowania struktur wyrobów i technologii, co w konsekwencji znacznie skraca czas technicznego przygotowania produkcji.

Podczas definiowania technologii Użytkownik może wprowadzić dodatkowe dane w postaci parametrów technologicznych i etykiet. Parametry technologiczne mogą dotyczyć technologii, operacji lub materiałów w niej użytych. Parametry technologiczne mogą być wyliczane na podstawie wcześniej zdefiniowanych wzorów lub funkcji.

Moduł posiada wbudowany mechanizm tworzenia etykiet konstrukcyjno – technologicznych. Mechanizm ten szczególnie jest przydatny w przypadku parametryzacji procesu technologicznego.

Do opisania struktury złożonej służy specyfikacja wyrobu. Struktura kolejnych specyfikacji pozwala na stworzenie i zaprezentowanie wyrobu w postaci drzewa konstrukcyjnego w sposób graficzny.

Do każdej technologii można dołączyć rysunek (np. w formacie mapy bitowej, pliku jpg) lub inny dowolny dokument tekstowy np. w postaci skanu. Dodatkowe informacje mogą zostać zapisane poprzez etykiety informacyjne, które mogą być tworzone na bieżące potrzeby technologa.

System korzysta z jednolitej kartoteki indeksów materiałowych. Ułatwia to pracę na etapie tworzenia technologii i specyfikacji wyrobu

Wybrane funkcje modułu MAAT Techniczne Przygotowanie Produkcji:

 • możliwość generowania kart technologicznych:
  • jednostkowych,
  • zbiorczych,
  • dla grup wyrobów różniących się pewną cechą, np. kolorem, okleiną,
 • definicje stanowisk produkcyjnych,
 • definicje czynności oraz instrukcji technologicznych,
 • możliwość rozbicia czynności na zabiegi technologiczne,
 • definicje czasów:
  • czas przygotowawczo zakończeniowy,
  • czas jednostkowy maszyny,
  • czas jednostkowy pracownika,
 • definicje materiałów, półproduktów oraz opakowań wraz z ich normami zużycia,
 • alternatywne technologie, operacje, materiały,
 • możliwość definiowania odzysku materiałowego wynikającego z technologii,
 • nadawanie stosownych uprawnień dla użytkowników,
 • możliwość automatycznego wyliczania norm czasowych i zużycia materiałów na podstawie
  zadanych parametrów,
 • możliwość definiowania parametrów w odniesieniu do technologii, materiałów i operacji
 • technologicznych, możliwość definiowania narzędzi wykorzystywanych
 • w procesie produkcyjnym,
 • możliwość wyliczania norm materiałowych i czasowych wg zadanego algorytmu,
 • przypisywanie instrukcji stanowiskowych do operacji technologicznych,
 • możliwość wydruku karty technologicznej z operacjami zakodowanymi w postaci kodu
  kreskowego,
 • funkcja umożliwiająca czasowe lub trwałe zawieszanie operacji technologicznych lub
  materiałów, wpisanych do karty technologicznej.
 • rozbudowana funkcjonalność w zakresie umożliwiającym utrzymywanie dodatkowych
  informacji np. ekonomicznej wielkości partii, wydajności itp.,
 • mechanizm kopiowania technologii,
 • słowniki stanowisk produkcyjnych, czynności, grup zaszeregowania, kalendarze pracy maszyn i stanowisk,
 • etykiety konstrukcyjno – technologiczne i etykiety informacyjne,
 • możliwość podpinania do karty technologicznej obiektów graficznych (bmp, jpg, gif,) oraz tworzenia linków wywołujących obraz z innego programu np. CorelDRAW, AutoCAD, itp.,
 • wyliczanie kosztu normatywnego wyrobu we wskazanej wersji,
 • definiowanie narzutów na materiały, robociznę i komórkę produkcyjną,
 • mocno sparametryzowany mechanizm ustalania narzutów kwotowych i procentowych
  poszczególnych składników kosztowych,
 • automatyczne uzupełnianie cennika TKW, kosztem normatywnym wyrobu wyliczonym w oparciu o proces technologiczny.