MAAT Rozliczanie Kosztów

Produkcja

Moduł MAAT Koszty Produkcji umożliwia ustalanie planowanego i rozliczenie rzeczywistego kosztu produkcji, w ścisłym powiązaniu z Systemem Finansowo-Księgowym. Zarządzanie rozliczeniem kosztów składa się z czynności definiowania podstaw i celów rozliczenia (kategorii kosztów). Koszty mogą być przypisane do nośników, takich jak plany produkcyjne, zlecenia, miejsca powstawania kosztów MPK, wyroby, grupy wyrobów lub projekty. 

W zależności od modelu kosztowego przyjętego w danej firmie istnieje potrzeba gromadzenia informacji o kosztach, przychodach i danych pomocniczych w rozbiciu na zdefiniowane wymiary, jak zlecenie, wyrób, grupa wyrobów MPK czy plan produkcyjny. Na podstawie kompletacji procesu technologicznego wyrobu z operacjami technologicznymi możliwe jest zbilansowanie produkcji oraz wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu TKW.

Dostępna jest bieżąca kalkulacja TKW, w której można prowadzić symulacje zmian narzutów, badając poziom rentowności. Kalkulacja planowanych kosztów wytworzenia wyrobu może być wykonywana, gdy zakładana jest nowa pozycja asortymentowa, lub w momencie, kiedy zmienia się struktura wyrobu, technologia lub zmieniają się ceny poszczególnych składowych wyrobu. W ramach tej funkcji wykonywana jest kalkulacja kosztów zakupu i wytworzenia poszczególnych pozycji asortymentowych. W Systemie możemy utrzymywać cennik TKW. Wyliczony koszt TKW może zostać zapisany do cennika i posłużyć do wyceny pozycji przekazywanych na magazyn. Dodatkowym elementem modułu jest zestaw funkcji przeznaczonych do prowadzenia inwentaryzacji produkcji w toku i jej rozliczenia. System daje możliwość definiowania wymiarów, nazywając je analitykami kosztów, w sposób prawie identyczny, jaki obowiązuje przy definicji analityk księgowych kont syntetycznych w module MAAT Finanse. Moduł posiada wbudowane mechanizmy, które pozwalają nawiązanie kosztów rodzajowych z kosztami według ich miejsc powstawania MPK.

Moduł pozwala Użytkownikowi również na rozliczenie kosztów międzyokresowych. Zestawienia kosztów mogą być sporządzane w różnych układach (koszty stałe, zmienne, rodzajowe, kalkulacyjne, miejsc powstawania kosztów – MPK). Na podstawie danych zgromadzonych w systemie moduł pozwala na prowadzenie między innymi analiz zbiorczych, rentowności sprzedaży oraz różnego rodzaju analiz wskaźnikowych. Układ kalkulacyjny kosztów może być budowany i modyfikowany samodzielnie przez Użytkownika. Moduł usprawnia prowadzenie ewidencji kosztów oraz pozwala zautomatyzować prace związane z ich rozliczeniem.

Połączenie zalet modułu MAAT Koszty Produkcji z możliwościami Systemu MAAT, daje Użytkownikowi narzędzie pozwalające na sprawne i skuteczne kontrolowanie kosztów:

  • oszacowanie planowanych kosztów wyrobu w oparciu o planowane normy materiałowe, ceny, planowane normy technologiczne i zdefiniowane stawki godzinowe,
  • rejestracja rzeczywistych kosztów produkcji z podziałem na wydziały, wyroby i stanowiska produkcyjne,
  • rejestracja kosztów bezpośrednich (materiały, płace, amortyzacja itp.), w rozbiciu na zlecenia produkcyjne, wyroby, stanowiska, wydziały, plany produkcyjne,
  • rejestracja kosztów pośrednich rozliczanych metodami księgowymi, według reguł określanych przez Użytkownika,
    obliczanie i pomniejszanie kosztów wydziałowych o odzysk produkcyjny,
  • analiza udziału poszczególnych kosztów składowych,
  • graficzna prezentacja danych