MAAT Majątek Trwały

Finanse

Moduł MAAT Majątek Trwały służy do efektywnego zarządzania składnikami majątku trwałego. Pozwala na prowadzenie kompleksowej obsługi ewidencji i rozliczeń środków trwałych, środków niskocennych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku trwałego będących w ewidencji firmy. Ewidencja zdarzeń odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, zmiany miejsca użytkowania, ulepszania i zmniejszania wartości. Moduł pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym. 

W module MAAT Majątek Trwały prowadzi się rejestr środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym, co ułatwia szybkie rozgraniczenie kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu i nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Emitowane bezpośrednio z Modułu przez Użytkownika dokumenty OT, LT+, LT-, PT+, PT-, MT, PK.OT, LT i MT są jednocześnie rejestrowane i przechowywane w systemie. Dokumenty te umożliwiają wykonanie wszystkich czynności związanych z obrotem elementami majątku trwałego, począwszy od najprostszych jak zmiana danych ewidencyjnych, poprzez zmiany wartości czy korekty amortyzacji aż po możliwość wydzielenia nowego środka z już istniejącego.

Ważną zaletą Modułu jest możliwość prognozowania wielkości amortyzacji. Dla każdego ze znajdujących się w kartotece składników majątku możemy w prosty sposób utworzyć plan amortyzacji, a także przeliczyć raty amortyzacji do końca roku lub do końca okresu umorzenia. Amortyzacja obliczana jest z punktu widzenia bilansowego oraz podatkowego.

Dostępne są następujące metody amortyzowania majątku trwałego:

 • liniowa,
 • jednorazowa,
 • degresywna.

Naliczenie odpisów amortyzacyjnych jest w pełni zautomatyzowane i nie wymaga od użytkownika żadnych dodatkowych działań. Środki trwałe, które zostały zlikwidowane, są ewidencjonowane cały czas w systemie w kartotece archiwalnej i są dostępne z poziomu przeglądania kartoteki oraz zestawień. Wszelkich zmian wartości na środkach trwałych możemy dokonywać zarówno w ujęciu bilansowym jak i podatkowym.

Użytkownik ma możliwość wycofania naliczonej jeszcze nie zaksięgowanej amortyzacji. Odliczanie amortyzacji spowoduje przywrócenie stanu środka sprzed naliczania amortyzacji. Jeżeli składnik posiada dokument obrotu za odliczony okres, to funkcja ta spowoduje „odtwierdzenie” dokumentu i umożliwi jego poprawę, powtórne zatwierdzenie i przeliczenie amortyzacji. będących w ewidencji firmy. Ewidencja zdarzeń odbywa się w oparciu o dokumenty przyjęcia, likwidacji, zmiany użytkownika, zmiany miejsca użytkowania, ulepszania i zmniejszania wartości. Moduł pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.| Nowoczesne Rozwiązania Klasy ERP dla twojej firmy

W module Majątek Trwały generowane są arkusze inwentaryzacyjne składników majątku trwałego, które można wydrukować, następnie zarejestrować różnice inwentaryzacyjne oraz wydrukować protokół różnic inwentaryzacyjnych. Moduł wspiera i obsługuje kody kresowe. Zastosowanie kodów kreskowych pozwala znacząco przyspieszyć prace związane z procesem
inwentaryzacji. Kartoteki środków trwałych umożliwiają rejestrowanie całej ich historii, przeszacowań, korekt wartości początkowych, umorzenia itp.

Wybrane funkcje modułu MAAT Majątek Trwały:

 • integracja pozycji majątku trwałego z kartoteką asortymentową i z kartoteką stanowisk produkcyjnych,
 • automatyczne tworzenie numerów inwentarzowych,
 • możliwość grupowania majątku trwałego wg:
 • dostawcy,
  • producenta,
  • właściciela,
  • lokalizacji,
  • miejsc powstawania kosztów.
 • możliwość zdefiniowania dowolnej ilości kategorii planów oraz prowadzenia dla nich amortyzacji i umorzenia,
 • dowolne zadawanie parametrów amortyzacji dla różnych kategorii, np. system wylicza stawkę amortyzacji z zadanej ilości lat do umorzenia,
 • prowadzenie amortyzacji i umorzenia w trzech przekrojach:
  • bilansowym (wynikającym z bilansu otwarcia),
  • planowanym (wynikającym z bilansu otwarcia i zmian na majątku),
  • realnym (nadążającym za prowadzoną księgowością),
 • dopuszczane zmiany to:
  • przyjęcie,
  • aktualizacja wartości,
  • aktualizacja miejsca powstawania kosztów,
  • likwidacja, w tym likwidacja częściowa,
  • zmiany stawki,
 • możliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wg. lokalizacji MPK/właściciela za pomocą czytników kodów kreskowych,
 • dowolne definiowanie dokumentów zmian, oraz wskazanie jakich zmian dotyczą,
 • wprowadzenie etapu zatwierdzenia zmian powodującego zmiany w planie,
 • możliwość naliczania amortyzacji w różnych kategoriach planu dla wszystkich pozycji majątku lub zadanej grupy,
 • możliwość wycofania naliczeń,
 • możliwość przeszacowania składników majątku wg podanego wskaźnika,
 • możliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wg lokalizacji i za pomocą czytników kodów kreskowych.
 • analizy kartoteki amortyzacji dla okresu wg:\
  • lokalizacji,
  • MPK,
  • klasy,
  • grupy,
 • kategorii planu.
 • analizy zmian w majątku trwałym.
 • realizację obrotówek:
  • umorzeń,
  • wartości.
 • utrzymywanie kart inwentarzowych,
 • analizę odpisów amortyzacyjnych dla całego roku,
 • możliwość drukowania różnego rodzaju zestawień:
  • stanów wartości początkowej i umorzenia,
  • rozliczeń zmian w środkach trwałych,
  • środków trwałych zlikwidowanych,
  • kart analityczna środków trwałych,
  • rozdzielników umorzenia i kosztów amortyzacji,
  • ksiąg inwentarzowych,
  • planów amortyzacji (roczny i wieloletni),
  • dzienników operacji gospodarczych,
  • obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych księgi pomocniczej,
  • wydruku etykiet z kodami kreskowymi do celów inwentaryzacji,
  • tworzeniu dekretów księgowych i możliwości ich automatycznego księgowania w systemie MAAT lub w systemach zewnętrznych, np. DEFBank m.in. poprzez interfejs plikowy lub CORBA,
  • imporcie danych umożliwiającym wprowadzenie zmian w dużej liczbie środków (przyjęcie, zmiana, likwidacja) z plików tekstowych o stałej strukturze, np. CSV,
  • eksporcie danych umożliwiającym tworzenie zestawień do Excela, oprócz standardowych
   raportów dołączonych do modułu