MAAT Sprawozdania Finansowe

Finanse

Moduł MAAT Sprawozdania Finansowe umożliwia swobodne definiowanie wielu sprawozdań finansowych, wskaźników ekonomicznych i produkcyjnych w wygodnym, hierchanicznym układzie. Dla każdego  sprawozdania lub wskaźnika można zdefiniować formuły oparte na kontach księgowych, wymiarach kontrolingowych i innych danych z systemu. Po zdefiniowaniu sprawozdania i pobraniu danych z systemu, sprawozdanie można wydrukować lub przenieść dane do arkusza Excel. 

Sprawozdania można definiować na podstawie danych rzeczywistych i planowanych. Wyliczanie wartości dla sprawozdań odbywa się w systemie MAAT, po czym dane przenoszone są do arkuszy Excel.

Moduł MAAT Sprawozdania jest zbiorem narzędzi służących do przygotowania między innymi sprawozdań finansowych.

Sprawozdania generowane są na podstawie informacji takich jak:

 • plan kont, przynależność odpowiednich kont lub grup kont do poszczególnych punktów sprawozdania,
 • informacji zdefiniowanych w innych modułach
 • rejestr VAT, do poszczególnych pozycji sprawozdania przyporządkowuje się odpowiednie rejestry VAT z odpowiednią stawką, rodzajem rejestru i typem dokumentu,
 • innej pozycji sprawozdania,
 • dowolne dane rejestrowane w systemie MAAT które możemy pobrać poprzez odpowiednie
  formuły lub procedury.

Informacje te definiowane są jednokrotnie na etapie wdrożenia, jeśli zajdzie konieczność procedury mogą zostać zmodyfikowane w zależności od zmian w polityce księgowej lub zarządczej firmy w dowolnym momencie.

Czynność sporządzenia sprawozdania sprowadza się do wskazania parametrów dotyczących okresu sprawozdania i do wykonania procedury pobrania danych. Jeśli dane pobierane są do arkusza Excel, arkusz wykonuje wszystkie obliczenia i automatycznie przyporządkowuje dane do szablonu na podstawie definicji sprawozdania i struktury symboli.

Sposób definiowania sprawozdania jest intuicyjny. Najpierw definiuje się główne punkty sprawozdania a następnie jego podpunkty.

Proces tworzenia nowego sprawozdania przy pomocy narzędzi udostępnionych przez system MAAT składa się z trzech etapów:

 • przygotowania struktury sprawozdania,
 • wykonania arkusza sprawozdania w arkuszu Excel,
 • wypełnienia struktury sprawozdania składnikami w postaci kont lub innych danych pobieranych z systemu.

Moduł posiada w standardzie gotowe definicje sprawozdań zgodnych z ustawą o rachunkowości:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy,
 • rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia,
 • F-01,
 • VAT-7,
 • VAT-UE,
 • DG-1
 • analiza wskaźników ekonomicznych,
 • dane pomocnicze z całego systemu