MAAT Zaopatrzenie

Logistyka

Moduł MAAT Zaopatrzenie, to kompleksowa obsługa procesów zaopatrywania przedsiębiorstwa w surowce, materiały i usługi. Elementy łańcucha logistycznego, który obejmuje system to: zapotrzebowania wewnętrzne, zapytania ofertowe, zamówienia do dostawcy, przyjęcia na magazyn, ocena i kontrola dostaw. Szeroko rozbudowany system uprawnień do poszczególnych czynności realizowanych przez Użytkowników pozwala zachować pełną kontrolę nad realizacją procesu.

Proces sprzedaży realizowany jest poprzez wykorzystywanie dynamicznie uaktualnianych danych, obejmujących informacje o dokumentach sprzedaży, kontrahentach i ich aktualnym saldzie płatniczym oraz rejestracja zamówień: ręcznie, import plików xml i EDI. Mechanizm obsługi zamówień zapewnia możliwość rejestracji, drukowania, przeglądania i selekcjonowania zamówień. Zamówienia mogą być realizowane

Moduł umożliwia użytkownikowi obsługę i rejestrację ofert od dostawcy. Mechanizm obsługi zamówień zapewnia możliwość rejestracji, przeglądania i wysyłania zamówień.

W module MAAT Zaopatrzenie zamówienia mogą być tworzone automatycznie lub ręcznie w oparciu o oferty dostawcy, które zostały wcześniej zarejestrowanie w systemie oraz w oparciu o śledzenie zapasów magazynowych i uzupełnienie ich do stanu zalecanego. Dokumenty dostawy mogą być wystawiane automatycznie z zamówienia lub wybranych pozycji zamówień dla danego dostawcy.
Po dokonaniu odbioru dostawy czyli sprawdzeniu dostawy pod względem ilościowym i jakościowym asortymentu, automatycznie tworzony jest dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne). Jedną z możliwości ewidencji przychodów na kartotekach wyrobów jest rejestracja faktur zakupu. Ewidencja faktur zakupu prowadzona jest w cenach rzeczywistych. Jej zaletą jest możliwość wykonywania rejestru zakupu VAT zawierającego wszystkie dane wymagane przez przepisy dotyczące podatku VAT.

Zakupy w systemie MAAT realizowane są w oparciu o:

 • automatyczne generowane potrzeby z produkcji na podstawie planu produkcyjnego,
  inne potrzeby zarejestrowane w systemie.

W systemie można tworzyć zamówienia do zewnętrznych dostawców, jak i do wewnętrznych. Dostawcami mogą być np. komórki produkcyjne w ramach istniejących wydziałów, zakładów. Zamówienie może być pisane ręcznie lub powstaje w sposób automatyczny i zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do jego złożenia i realizacji.

W module MAAT Zaopatrzenie istnieje funkcja umożliwiająca ocenę dostawcy pod kątem jakości. Dokument Jakości może zostać utworzony w chwili tworzenia zamówienia i służy do odbioru asortymentu pod względem ilości, wad, braków, zgodności ceny
towaru, terminu dostawy itp.

Ocena dostawców odbywa się w oparciu o dane z dostawy takie jak: termin dostawy, braki, różnica ilości dostawy, różnica cen. Oceną końcową jest średnia ocen cząstkowych wchodzących w skład oceny dostawcy

Ocena dostawcy odbywa się okresowo, w dowolnym przedziale czasowym. Użytkownik decyduje, który z dostawców będzie podlegał ocenie. Najwyżej oceniony dostawca może być wskazany jako poddostawca kwalifikowany.

Wybrane funkcje modułu MAAT Zaopatrzenie:

 • możliwość gromadzenia wielu informacji dotyczących kontrahenta pogrupowanych w odpowiednie obszary funkcjonalne, a także możliwość nadania uprawnień do poszczególnych obszarów dla użytkownika (przeglądanie,
 • wprowadzania danych, aktualizacja),
 • możliwość zapisania osób odpowiedzialnych: opiekuna, przedstawicieli oraz handlowców
  odpowiedzialnych za kontakt z kontrahentem,
 • możliwość definiowania złożeń asortymentowych (komplety, zestawy),
 • utrzymywanie zamienników,
 • możliwość przechowywania obiektów graficznych,
 • możliwość definiowania indeksów, jednostek miary oraz nazw zagranicznych i obcych dla pozycji asortymentowej i kontrahenta,
  możliwość tworzenia filtrów na podstawie cech asortymentu lub parametrów które umożliwiają wyszukiwanie danych wg potrzeb użytkownika,
 • możliwość tworzenia dowolnych struktur asortymentowych umożliwiających wielopoziomowe grupowanie asortymentu,
  możliwość partiowania, metrykowania asortymentu,
 • możliwość definiowania wielu podmiotów określonych jako Centrum Zaopatrzenia w zależności od struktury organizacyjnej firmy,
 • powiązanie z centrum zaopatrzenia indywidualnych parametrów takich jak: typy dokumentów, powiązanie z magazynami, określenie ścieżki obiegu dokumentów (potrzeba, zamówienia, dostawa, przyjęcie na magazyn),
 • możliwość definiowania ofert cenowych na pozycje asortymentowe wraz z określeniem warunków handlowych dla danej oferty, np. : upusty, czas realizacji, sposób dostawy itp.,
 • możliwość podłączenia skanu oryginalnego dokumentu,
 • możliwość aktualizacji wskazanych przez użytkownika cenników na podstawie oferty,
 • automatyczne tworzenie i aktualizacja cenników zakupu dla konkretnego dostawcy,
 • tworzenie dokumentów potrzeb ręcznie (bez powiązana z produkcją) lub automatycznie z planu produkcyjnego,
 • możliwość wprowadzenia etapu akceptacjii zatwierdzenia potrzeby do realizacji a także, możliwość wstrzymania realizacji zapotrzebowania,
 • możliwość tworzenia bezpośrednio z potrzeby dokumentu zamówienia lub zapytania ofertowego,
 • możliwość wyceny asortymentu na podstawie kryterium wskazanego przez użytkownika (ostatnia dostawa, cennik zakupu, oferta cenowa),
 • możliwość automatycznego tworzenia zamówień na podstawie: potrzeb, śledzenia zapasów magazynowych i uzupełnienie ich do stanu zalecanego, oferty cenowej, zapytania ofertowego,
 • możliwość wyboru dostawcy zamówienia wg wybranej opcji przez użytkownika: np.: cennik, minimalna cena, ostatnia dostawa, oferta cenowa,
 • możliwość zapisania zamówienia w walucie obcej,
  możliwość wygenerowania przelewu za zamówienie
 • możliwość przesyłania dokumentów pomiędzy firmami/oddziałami, ustawienie ścieżek powiązań pomiędzy firmami,
  utrzymywanie rejestrów oszczędności,
 • realizacja zamówienia w zależności od przyjętej ścieżki: dokument dostawy (kontrola jakości) lub bezpośrednio dokument PZ,
  możliwość automatycznego klasyfikowania dostawców,
 • możliwość definiowania filtrów umożliwiających wyszukiwania dokumentów wg indywidualnych potrzeb użytkownika (dokumenty zatwierdzone, do realizacji, zawierające określony asortyment itp.),
 • możliwość częściowej realizacji potrzeby, zamówienia,
 • możliwość kopiowania pozycji na inne dokumenty,
 • możliwość przeglądania stanu realizacji dokumentu potrzeby i zamówienia,
 • możliwość definiowania informacji dodatkowych dla dokumentów i pozycji,
 • wysyłanie zarejestrowanych zapytań ofertowych, zamówień, ofert cenowych e-mailem,
 • możliwość nadania uprawnień dla poszczególnych użytkowników do przeglądania, modyfikowania dokumentów,
 • możliwość pełnej integracji z modułami: gospodarka magazynowa, produkcja.